Kutsu Elinvoimaa Hämeeseen ry:n vuosikokoukseen 15.9.2020

31.08.2020

KOKOUSKUTSU 31.8.2020


Elinvoimaa Hämeeseen ry

KUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN

Aika: tiistai 15.9.2020 klo 18.00

Paikka: Original Sokos Hotel Vaakuna, Possentie 7, Hämeenlinna

HUOM! Kokouksen terveysturvallisuusasioiden huomioonottamiseksi pyydetään osallistujia ilmoittautumaan etukäteen toiminnanjohtaja Janne Tienpäälle (janne.tienpaa@visithame.fi)


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen-, tukijäsen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen jäsenet

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

10. Käsitellään muut asiat

10.1. Päätetään hallituksen jäsenten palkkiot

10.2. Päätetään hallituksen esityksestä yhdistyksen sääntömuutoksiksi (katso liite 1. EVH sääntömuutosesitys tämän kutsun alla)

Hallituksen sääntömuutosesityksen perusteena on sääntökohtien selkeyttäminen ja yhdistyksen hallinnollisen toiminnan rationalisointi.

Yhteenvetona muutosesityksessä muutettaisiin nykysääntöjä seuraavilta osin (täydellinen sääntömuutosesitys löytyy alla olevasta liitteestä 1. EVH sääntömuutosesitys, jossa muutettavat kohdat on merkitty punaisella):

  • täsmennetään jäsenyyden alkamisajankohta
  • yksinkertaistetaan jäsenen eroamisprosessia
  • muutetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta hallitukselta varsinaiselle kokoukselle
  • määritetään yhdistyksen tilikaudeksi ja toimintakaudeksi kalenterivuosi
  • järjestetään yhden varsinaisen vuosikokouksen sijasta kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous (jossa käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien kertomus) ja syyskokous (jossa käsitellään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksut sekä valitaan hallitus)
  • poistetaan sääntökohta 'Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen' tarpeettomana; yhdistyksellä ei ole kunniapuheenjohtajaa/-johtajia eikä kunniajäsentä/-jäseniä

11. Kokouksen päättäminen


Tervetuloa vuosikokoukseen!

Elinvoimaa Hämeeseen ry:n hallitus

--------------------------------------------

Liite 1. EVH sääntömuutosesitys

Elinvoimaa Hämeeseen ry: yhdistyksen hallituksen esitys sääntömuutoksiksi

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI ESITETÄÄN SEURAAVAA:

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Aatteellisen yhdistyksen nimi on "Elinvoimaa Hämeeseen" ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2. Toiminnan tarkoitus, laatu ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kanta-Hämeen maakunnassa toimivien yritysten ja toimijoiden elinvoimaa yleisesti ja yhteisesti sekä lisätä Hämeenlinnan seudun tunnettavuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

1 § Järjestää tiedotus-, markkinointi-, myynti- ja neuvottelutilaisuuksia Kanta-Hämeen maakunnan yritysten, julkishallinnon yms. tahojen kesken tavoitteiden ja toimintamallien yhteensovittamiseksi.

2 § Levittää tietoa alueen elinkeinoista.

3 § Kehittää ja ylläpitää internet-kotisivuja ja intranet-sivuja ja sähköisiä markkinointi- ja myyntikanavia.

4 § Laatia, suorittaa ja koordinoida seurantaa, tilastointia, markkinointi- ja muita tutkimuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

5 § Järjestää jäsenilleen koulutusta sekä opintopäiviä ja -matkoja.

6 § Osallistua Kanta-Hämeen alueella toteutettaviin, alueen elinvoimaa tukeviin hankkeisiin ja projekteihin.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua tai ansiota. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja liittymis-, jäsen-, tukijäsen- ja kannattajamaksuina, ottamalla vastaan lahjoituksia sekä hakemalla avustuksia julkisyhteisöiltä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä myydä asiantuntijapalveluita.

3. Jäsenet

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, tukijäseniä ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Kanta-Hämeen alueella toimiva luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaisella jäsenellä on ääni- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Tukijäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta on puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta.

Yhdistyksen jäsenyyden vahvistaa yhdistyksen hallitus. Päätöksestä on ilmoitettava jäseneksi hakeutuvalle kirjallisesti tai sähköpostitse. Jäsenyys astuu voimaan kun jäsen on saanut tiedon jäseneksi hyväksymisestä ja on maksanut jäsenmaksunsa. 

Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä, kun on jättänyt kirjallisen erohakemuksensa hallitukselle. Jäsenen on suoritettava kuitenkin eroamisvuoden jäsenmaksu.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen yksimielisellä päätöksellä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksukehotuksesta huolimatta maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen toiminnan ja tarkoituksen toteutumista tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Jos yhdistyksen hallitus em. syistä erottaa jäsenen, on jäsenen maksettava jo erääntyneet maksut sekä eroamisvuoden jäsenmaksu yhdistykselle. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

5. Maksu

Yhdistyksellä on liittymismaksu, vuotuinen jäsenmaksu, ylimääräinen jäsenmaksu, tukijäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu.

Varsinaisilla jäsenillä on liittymismaksu, jäsenmaksu ja ylimääräinen jäsenmaksu. Tukijäsenellä on liittymis- ja tukijäsenmaksu. Kannattajajäsenellä on liittymismaksu ja kannattajajäsenmaksu. Liittymis-, jäsen-, tukijäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

Ylimääräisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.

6. Hallitus

Yhdistyksen hallituksessa on 5-9 varsinaista jäsentä, lisäksi valitaan 0-2 varajäsentä, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Yhdistyksen varsinainen kokous (syyskokous) valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muut jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen varsinainen ja varajäsen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Yhdistyksellä voi olla hallituksen nimeämä toiminnanjohtaja sekä mahdollisesti muita toimihenkilöitä. Toimihenkilöt eivät ole hallituksen jäseniä, mutta voivat toimia hallituksen esittelijöinä.

Hallituksen tehtävänä on valmistella kokousasiat ja toimeenpanna kokousten päätökset sekä valvoa, että yhdistyksen tehtävät tulevat hoidetuksi vahvistetun budjetin mukaisesti.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla erikseen sekä hallitukselta nimenkirjoitusoikeuden saaneella henkilöllä yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on varsinaisen kokouksen (syyskokous) valitsema tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

6. Vahvistetaan seuraavalle vuodelle liittymis-, jäsen-, tukijäsen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle

8. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimintakaudelle

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet-sivuilla tai lähettämällä jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsut varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa varsinainen jäsen voi käyttää äänivaltaa valtuutetun asiamiehen kautta. Kukaan ei ole kuitenkaan oikeutettu edustamaan enempää kuin kolmen jäsenen äänivaltaa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksuvelvoitettaan, ei ole äänioikeutta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kuitenkin 2/3 ääntenenemmistö ja yhdistyksen purkamiseen 3/4 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

(kohta 10. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen. Hallitus voi myöntää ansioituneelle hallitustehtävät jättäneelle entiselle puheenjohtajalle kunniapuheenjohtajan arvon. Hallitus voi myöntää ansioituneelle hallitustehtävät jättäneelle jäsenelle kunniajäsenen arvon. Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, muttei jäsenmaksuvelvoitetta.)

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Kun yhdistys on päättänyt purkautua, hallituksen on huolehdittava purkautumisesta johtuvista selvitystoimista, jollei yhdistys ole valinnut hallituksen tilalle tehtävään yhtä tai useampaa muuta selvitysmiestä. Selvitystoimiin ei kuitenkaan ole tarpeen ryhtyä, jos yhdistys purkautumisesta päättäessään on samalla hyväksynyt hallituksen laatiman loppuselvityksen, jonka mukaan yhdistyksellä ei ole velkoja. Purkautumisesta päättäneen yhdistyksen taloudellista toimintaa saadaan jatkaa vain siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen selvittely sitä vaatii. Selvitysmiehillä on oikeus pyytää julkista haastetta velkojille sekä oikeus luovuttaa yhdistyksen omaisuus konkurssiin. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen vapaana olevat varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamiskokouksen päättämällä tavalla. Selvitysmiesten on laadittava purkautumisesta loppuselvitys ja huolehdittava sen säilyttämisestä. Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.